Malocsay Ferencz
1834 - 1890

[ HU tartalom | EN content ]

Korszakokon át - Per omnia saecula saeculorum- ENGLISH CONTENT -

"And to you, my dear reader, I have only two lines:
Reading it all,
Choose the best."

- Written by Malocsay Ferencz in 1866.

Thanks to his special handwritten diary, 8 months of Ferencz Malocsay’s life opens before us, giving us a glimpse into the adventurous history of his trip to the U.S. and living with him his first tumultuous months in America. A copy of the Hungarian language diary appeared in 2020.Quotes from his handwritten diary

March 29-31, 1866: The real minute was approaching on March 31 which was destined to evacuate us from the dry and transport us to the sea for the first time in our lives.

August 12, 1866: It is rare in life for newspapers to cover events as important as those in the newspapers of last week. The twice-failed remote connection between America and Europe via the Atlantic Sea, now after the third attempt , from the words of the July 30 in the New York "Times": The construction of the electric wire that connects America with Europe has been completed, and the two parts of the world can now come into contact with each other in a few minutes. It remains to be seen with you, for the information of the urgency that can be sent on the cable through the Atlantic Ocean, my dear reader. The price of a 20-word urgency from now on to Germany is $ 155 in gold, or about 400 HUF according to the European exchange rate; Under such circumstances - buddy - we really don't telegraph!About Francis X. Malocsay

About MALOCSAY FERENCZ

[Contains some incorrect informations?] "Frank came to the US in 1865 [Editor's note: 1866!?]. His point of entry was Castle Garden [Editor's note: New York!?], but their records are not digitized and, therefore, not readily available. He earned a law degree from Columbia College in NYC in 1871.

His first law partner was William Dudley Foulke, a friend from Columbia. Mr. Foulke wrote a book entitled “A Hoosier Autobiography”, and this book has some stories about their early days as lawyers in NYC. Mr. Foulke moved to Indiana in 1876 and served in the Indiana State Senate from 1882 – 1886, was appointed to a commission by President Theodore Roosevelt, and supported many causes, including Sufferage.

Frank’s law offices were located 140 Nassau Street, 7 Beekman Street, and 149 Broadway in NYC. Each of these addresses is in downtown Manhattan near the financial district. Although the census forms from 1880 indicate his profession as a real estate attorney, it is most likely that he practiced general law.

Frank’s family lived in Brooklyn, NY during his early years as a lawyer, and later near Red Bank, NJ, and in Jersey City, NJ." Source: Geni

About FRANK IN 1885

The hungarian newspaper Szentesi Lap wrote about him in 1885: "HUNGARIAN GRAPES IN AMERICA. It seems almost certain, writes the "American National Guard," that news has been heard from many sides that viticulture was introduced to the Americans by the Hungarians. In 1832 it was the first Hungarian immigration, in this year it was then that a family named Haraszthy arrived in America and after a lot of vomiting went to California. The head of the family, who was also engaged in viticulture and wine production in his old homeland, soon recognized the favorable climatic conditions of California’s grape production, and after his research he was convinced that the land was also very suitable for viticulture; he made an attempt and it really worked. The family still lives in San Francisco, and Árpád Haraszthy - who doesn't know a word of Hungarian - is still one of the largest wine producers and wine merchants. Hungarians in America still have a great interest in viticulture. Ferenc Malocsay, a New York lawyer, has a small estate in Millington, one of the most novel areas of New Jersey, on which he planted a large amount of Hungarian Buda grapes.Grapes, arranged with great care and professionalism, entitle you to the most beautiful hopes. Both the quality of the land and the climatic conditions above it are favorable for viticulture and the farm, which already has 4,000 plants, and the wine harvested last year proved that the Hungarian grape branch produces real Hungarian-flavored wine here, and that its phylloxera, which is it wreaked such terrible devastation, it did no harm to the Hungarian grapes here. The Hungarian grapes were marketed by Malocsay under the name "Clinton." View the source in PDF format (page 3, middle right column)."

About FRANCES SOPHIA ULSBERGER

"Fannie came to the US in 1874 and married Frank within a year (it is not clear if they knew one another in Europe or if they met only after they were both living in the US). [Editor's note: They met only in the USA, they did not know each other before 1866!?] Fannie was Austrian and she was a music teacher. The Austrian spelling of her family name most likely is Ullsjierigir. At the age of 92 she fell and broke her hip, and she spent the last 6 months of her life bedridden with the injury." Source: Geni- MAGYAR TARTALOM -

Hozzád pedig tisztelt olvasóm, csak két sorom van:
"Olvasván az egészet,
Válaszd a legjobbat.
"

Különleges kézzel írott naplójának köszönhetően Malocsay Ferencz életének 8 hónapja megnyílik előttünk, belepillanthatunk az USA-ba történő kiutazásának kalandos történetébe, és vele közösen megélhetjük az Amerikában töltött első viszontagságos hónapjait. A magyar nyelvű napló másolata 2020-ban bukkant fel, első oldalai az alábbiakban megtekinthetők.

Malocsay úr 1834. december 3-án született, Nagycsalomia településen mai néven Nagycsalomja, Nagy Csalamia, Csalomia (Nagy), mely Ipoly parti magyar falu, Honth vármegyében. A település első írásos említése 1244-ben volt.

Halálának időpontját több magyar lap is közli 1890-ből, de az amerikai családfa oldalakon 1895-öt tüntetik fel. Mivel a nyomtatott magyar anyagok hitelességéhez nem férhet kétség, 2021-ben Magyarországból megítélve a 1890-es halálozási dátum tűnhet a helyesnek. Források: Magyar Állam 1890. január 22. száma (utolsó oldal bal szélső hasáb közepe), ill. a Vasárnapi újság 1890. január 26. száma (62. oldal halálozások rovata).NAPLÓM 1866 ÉVRŐL

Malocsay Ferencz (Frank Malocsay) saját kézírású naplója

Naplóm 1866 évről

1866. április 1.

E naplót kezdém írni 1866. évi Április 1-én Husvét vasárnapján, "Lincoln" nevű angol hajó raktári helyiségében, az északi tengeren.

Főtudomány mindenek felett,
Ismerni maga magát.


Bevezető

Még 1858-ik évben volt, midőn a sors két fiatal embert egy harmadik személy részére üzleti összeköttetésbe hozott az osztrák birodalom fővárosában - Bécsben. Már a legelső találkozás is rokonszenvet ébresztett az említett fiatalok kebelében, kik születésükre nézve magyarok lévén, rövid idő alatt legőszintébb barátságot kötöttek. Vajmi édes a visszaemlékezés azon napokra, melyeket e fiatalok barátságuk megkötése után, a szellemi és földi ingerrel egész a tulságig bővelkedő osztrák székvárosban eltöltének. Lehetetlen e helyütt meg nem emlékezni azon társaikról is, kik őszinte barátságuk és víg kedélyüknél fogva saját és a szóban forgó két fiatal ember napjaira kedvet és élvezetet árasztottak. Legyetek boldogok!

Napló 1. oldal

Napló 2. oldal

Napló 3. oldal

Napló 4. oldal

Napló 5. oldal

Napló 6. oldal

Napló 7. oldal

Napló 8. oldal

Napló 9. oldal

Napló 10. oldal

Napló 11. oldal

1866. március 29, 30, és 31.

Elegendő időt nyervén Hamburg városának megtekintésére, de többnemü vásárlani valónk is lévén, 29-én a városoni járást megkezdettünk. Hamburg egész joggal második Velencének neveztetni. Elba vize kikötője nagyszerű, mely számtalan tengeri és helyi körül látható élénk mozgalomnál fogva érdekes képet mutat a jövevénynek.

Napló 12. oldal

Napló 13. oldal

Napló 14. oldal

Napló 15. oldal

Napló 16. oldal

Közeledett a váló perc Mártius 31-én mely hivatva volt bennünket a száraztól elválasztani s életünkben először a tengerre szállítani.

Napló 17. oldal

Napló 18. oldal

Napló 19. oldal

Napló 20. oldal

Napló 21. oldal

Napló 22. oldal

Napló 23. oldal

Napló 24. oldal

Napló 25. oldal

1866. áprlis 22-23.

Pedig az egész jó új kelme, mellyel megelégedhetnék az ember más helyzetben is; ellenben a főzés, étel, s egyáltalán a rendfenntartás alábbvaló, mint Virginián, mi csoda tehát, betegeink naponta szaporodni fognak?

Ma sokan darabka vaj és 2 db hajópogácsán kívül mit sem kaptak ebédre, s ezt is oly tolongás s rendetlenség közt, hogy az ebéd alatt megjelent orvos is megütközvén rajta, jövőre minden tekintetben segélyt és becsületes ellátást ígért. Majd elválik! Ha ez még sokáig így tart, mindnyájan elveszünk.

Ide jöttünk, hogy elzárassunk a tengeren egy hajóba, melynek lakói közt mirigy uralkodik! Ide jöttünk 3 heti erőmegfeszítés és nélkülözés után, hogy egy kopár sziget előtt napfelkeltétől alkonyatig búbánat s fohászok közt töltsük le napjainkat! S hiába kérdjük, hogy meddig? Mert a válasz legfeljebb is egy lusta válvonyítással adatik. Sorsunk oly bizonytalan mint tartana?. De bízunk az Istenben!

Április 23-án: Köd és eső vették körül erőszakolt tanyánkat, a nép és vele együtt mi is, üres gyomorral kelt fel nyughelyéről, mert tegnap sem délben, sem este táplálékot nem kapott. Nyugtalanul várta a reggelit, de miután ez 10 órakor sem adatott, lázadásba tört ki elkeseredésére, s míg az egyik rész a konyhát ostromolta, s az ottani személyzetet kivervén, kávé hiányában a félig főtt húsdarabokat szedte ki a vaskatlanyokból, addig a másik csapat a legalsóbb osztályban cukorhordókat tört fel, s a bennök található nádcukrot utolsó morzsáig kiszedte.

Volt irlandi, ki lisztet szedett ki egy hordóból, s kovászt csinálván belőle, ezt a konyha mellett elhányt húsdarabokra kente, s jókat falatozott a tápláló eledelből. Egy másik szinte irlandi szeget fúrva egy deszkadarabba az eleség kamrából húzogatta ki a húsdarabokat a hajó tetejéről.

Bábel tornyánál sem lehetett nagyobb zavar, verekedés és tolongás, mint a minőnek Carantin hajónkon valánk szerencsések szemtanui lenni.

1866. június 19.

Ezhetes és exkertész létemre nem jól esik ez a városi zajos élet. Elrepülnék innént szívesen, de hová és kihez? Most látom, mi kevés értéke van tehetségimnek a nagy világban! De azért:
"Ne szomorkodj, légy víg
Nem lesz ez mindig így,
Mert a ki megszomorít,
Az meg is vigasztal még!"

1866. augusztus 5.

Büszke vagyok reá, ha látom, hogy valamely jelentékeny külföldi, különösen pedig egy amerikai lap, a magyar kérdéssel foglalkozik; ekkor mindinkább közeledni látom honomat egykori nagyságához, s bizonyítékul tekintem, hogy nemzetem hivatva helyet foglalni a világ történelmében s magára vonni nem csak a continens, hanem egy más világrészen lakó népek figyelmét is.

1866. augusztus 12.

Ritkán fordul elő az életben, hogy a lapok oly fontos eseményeket közöljenek, mint aminők, a múlt heti újságokban olvashatók.
A kétszer meghiúsult távirdai összeköttetés Amerika és Európa között az atlanti tengeren keresztül, most harmadik kisérlet után mégis sikerült Mily horderejű légyen ezen - az emberi ész fennségességéről nyíltan tanuskodó óriási munka nem csak egyes országok és nemzetek, hanem az egész világra nézve, kitűnik többi közt, a Julius 30-ki New Yorki "Times"-nek következő szavaiból:

A villanysodrony felállítása, mely összeköti Amerikát Európával béfejeztetett, s a két világrész most már néhány perc alatt érintkezhetik egymással...

...Hátra van még, hogy az atlanti óceánon keresztül vezető sodronyon küldhető sürgöny árát tájékozás végett veled - tisztelt olvasóm megismertessem.

Egy 20 szóból álló sürgöny ára innént Némethonba 155 dollár aranyban, vagy is az europai árfolyam szerint körülbelül 400 Ft; íly körülmények közt - pajtás - csakugyan nem telegrafirozunk!

1866. szeptember 9.

Vasárnap kiki maga rózsájával,
Csak a Feri naplójával."
Mi pedig XXI. századi kevesek,
itt vagyunk veled, s veletek!

1866. szeptember 30.

1864-ben - ilyenkor volt - midőn Miklós, Miska és én egy egész éjjelt álmatlanul tölténk Nagycsalomián őszinte testvéri társalgás és poharazás közben; e boldog éjjelre emlékezni fogok egész életemben! Most ölellek édes testvéreim, Isten veletek!

Tárcám e héten 1 dollárral kövéredett meg.

Kedd, October 2-án 1866.

Külön gyászkeretű lapot nyirok emlékednek egyetlen jó testvéröcsém Tóni! kinek elestével örömim, reményim és szeretem legfénylőbb szikrája kialudt!

Csehország északi része - Skalitz - hírdeti vitézségedet! Ott nyugszanak tetemeid! Oda fog vándorolni Feri bátyád, s lehajolva kegyelettel csókolni a föld porát mely téged takar! - Nyugodj békével Antalom! Szeretni és gyászolni foglak utolsó lehelletemig!!!

Malocsay Antal emlékére, hősi halát halt 1866-ban Skalitz-nál

1866. december 31.

Célom, munkámat történelmi irányban inkább közhasznúvá tenni, s feltett szándékom e tekintetben eddigi szorgalmamat megkettőztetni.

Malocsay Ferencz - Naplóm 1866 évről

Malocsay Ferencz, Francis X. Malocsay

1882. február 12.

Vasárnapi Újság Budapest: A new-yorki magyar társalgó és önsegélyző egylet január közepén tartott közgyűlésén elhatározta, hogy nagyobb helyiséget fog bérelni. Van még másik magyar egylet is New-Yorkban, hol jelenleg sok magyar lakik, kiknek száma ez év elején 4101 volt. A társalgó és önsegélyző egylet jan. 15-én estélyt rendezett, melyben Keményi Ede hegedűjátéka nagy élvezetet szerzett. Közelebb műkedvelői előadást is rendeznek és Szigligetinek «A strike» czimű népszínművét fogják előadni. Az egylet elnöke ez évre Malocsay F. , alelnöke Esterházy Pál, pénztárnoka Karácsonyi M., titkára Berger L. Az egyletnek már csinos könyvtára is van.

Malocsay Ferencz Vasárnapi újság 1882. február 12.

1885. július 11.

Szentesi Lap: MAGYAR SZŐLŐ AMERIKÁBAN. Csaknem bizonyosnak látszik — írja az „Amerikai Nemzetőr" — azon sok oldalról hallott hír, hogy a szőlőművelést Amerikában magyarok honosították meg; 1832-ben volt az első magyar bevándorlás. Ekkor egy Haraszthy nevü család érkezett Amerikába és sok hányattatás után Koliforniába került. A családfő, ki a régi hazában a szőlőművelés és bortermeléssel is foglalkozott, hamar felismerte Kolifornia szőlő termelései kedvez éghajlati viszonyait, s kutatásai után meggyőződött, hogy a szőlőtenyésztésre a föld is igen alkalmas; kísérletet tett s az valóban sikerült is. A család ma is él San Franciscóban s Haraszthy Árpád — ki ugyan egy szót sem tud magyarul — ma is a legnagyobb bortermelők és borkereskedők egyike. A magyarok Amerikában most is nagy előszeretettel foglalkoznak szőlőműveléssel. Így New Jersey állam egyik regényes fekvésű vidékén Millingtonban van Malocsay Ferenc newyorki ügyvédnek egy kis birtoka, melyen jókora darab földet magyarországi, budai szőlővel ültetett be. A nagy gonddal és szakavatottsággal rendezett szőlő a legszebb reményekre nyújt jogot. Úgy a föld minősége, mint az éghajlati viszonyok felette kedvezőek a szőlőtermesztésre s a már 4000 tőt számláló telep, s erről a múlt évben szüretelt bor beigazolta, hogy a magyar szőlővessző itt is valódi magyar zamatú bort terem, s hogy a fillokszera, mely a budai hegyekben oly borzasztó pusztításokat tett, itt nem árt a magyar szólóvesszőnek. A magyar szőlőt Malocsay „Clinton" név alatt bocsátotta a piacra. Forrás megtekintése PDF formátumban. (3. oldal, jobb oldali hasáb közepe)

1890. január 26.

Vasárnapi Újság Budapest: MALOCSAY FERENCZ, new-yorki ügyvéd, ki mint egész fiatal ember vett részt a szabadságharczban, később Amerikába ment Barsmegyéből, hol sokáig kézi munkával kereste kenyerét, de aztán ügyvédi vizsgát tett, s ő volt az egyetlen magyar ügyvéd Amerikában, hol a new-yorki magyar egyletnek is egyik tevékeny tagjává lett, 57 éves korában. (Amerikai családfa oldalak 1895-re teszik halálát.)- MALOCSAY CSALÁD -

Édesanyja: 1797? - 1862
Édesapja: Malocsay Mihály 1793 - 1863

Testvér 1.: Malocsay József bitsei plébános
Testvér 2.: Malocsay Mihály 1823.02.09. - 1875.06.03. Nagycsalomjai plébános
Testvér 3.: Malocsay Miklós
Testvér 4.: Malocsay Ferencz 1834.12.03. - 1890.01.26.? Ő írta a naplót
Testvér 5.: Malocsay Antal ? - 1866 (Skalitz, CZE) Katonaként esett el

Felesége: Frances Sophia Ulsberger 1854 (Austria) - 1946
Esküvőjük: valamikor 1874. körül.
Gyereke 1.: Paula E. Malocsay 1875 (New York, USA) - ?
Gyereke 2.: Irma J Malocsay 1877 (New York, USA) - ?
Gyereke 3.: Francis Xavier Malocsay 1880.01.22. (Brooklyn, New York, USA) - ?; Szabadalom 1908-ból Priority to US1908451161A
Gyereke 4.: Arpad Stanislaus Malocsay 1882.08.20. vagy 08.21.? (New Jersey, USA) - 1969.07.19. (Oklahoma, USA); Felesége: Mary J. Coleman Malocsay 1885.12.6. - 1962.10.25.
Unoka fenti fiától: Joseph Alexander Malocsay 1918 - 2002
Gyereke 5.: Yolande Maria? Malocsay (Millington, New Jersey, USA) 1885.06.13. - 1977.08.17. (Orange, Essex, New Jersey, USA); Férje: Stephen Carroll Hodgin 1873-1941; Férje után neve: Yolanda Maria Hodgin (Malocsay Hodgin)
Gyereke 6.: Frances A Malocsay 1887 (New Jersey, USA) - 1973
Gyereke 7.: Margarite M. Malocsay 1890 (New Jersey, USA) - ?

Francis X Malocsay szabadalom- VAN KAPCSOLAT? -

Malocsay Antal: Alsópél 1790.01.17 - Selmec 1859.12.15. áldozópap. "Nyitrán tanított a kortársaitól nagy tudományúnak tartott Malocsay Antal, ki a keleti nyelvet s a szentírást; Kertész János, ki az egyháztörténelmet s a jogot tanította." - Magyar Piaristák a XIX. és XX. században 1942.
Gerenday A. Budapest - 1875 sírfelirat készítője
Frank R Malocsay 1932.05.07. (Manhattan, New York) - 2015.10.10. (Rawlins, Carbon County, Wyoming, USA)
Bécsi Heti Hírnök. Alcím: Ipar, kereskedelmi, gazdászati és művészeti hetilap. Bécs. 1862.07.05. - 1862.09.30. Megjelenik hetenként. Szerk. Kiadó: Malocsay Ferenc. 4r.- FORRÁSOK -

www.ancestry.com.au- In Memoriam -

Korszakokon át - Per omnia saecula saeculorum

[ Oldal tetejére | Vissza ]